Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Školní družina

Činnost školní družiny a výchovné působení paní vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času - ovlivňování volného času, nabídky alternativních aktivit, nabídky pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

 

Provozní doba školní družiny:

Ranní družina            6:30 - 7:45 hod.     Vychovatelka: Mgr. Lucie Vašendová

Odpolední družina 11:40 - 16:00 hod.   Vychovatelka: Kamila Sklenářová

 

 

 

odchody domů z družiny: po obědě ,  12:50, 14:30, dále individuálně 15.00 -16.00 hod.

 

Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na částku 600,- Kč ročně.

Platbu za zájmové vzdělávání (školní družinu) v částce 600,- Kč prosím uhraďte vychovatelce v hotovosti.

 

Školní družina je místem pro:

 • zájmové vyžití žáků
 • regeneraci sil dětí po vyučování
 • rozvíjení tvořivosti
 • posilování sebevědomí
 • místo pro komunikaci žáků a vychovatelky, žáků mezi sebou, vychovatelky a rodičů

 

Cíle zájmového vzdělávání

Vzhledem k tomu, že účastníci zájmového vzdělávání v ŠD jsou zároveň účastníky základního vzdělávání, je přirozeným jednotícím prvkem vzdělávacích cílů ŠD a zdrojem inspirace RVP ZV.Z těchto cílů čerpáme, přetváříme je a přizpůsobujeme potřebám ŠD.

 

 • ŠD připravuje žáky pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybaví žádoucími vědomostmi,dovednostmi a postoji
 • umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 • vede žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • vede žáky k tomu, aby uplatňovali svá práva, ale současně naplňovali své povinnosti
 • vede k rozvíjení vnímavosti, citlivým vztahům k lidem, prostředí i k přírodě
 • v návaznosti na školu plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické i duševní zdraví své i svých spolužáků
 • vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, učí je žít společně s ostatními lidmi