Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Logopedická prevence

Logopedická prevence v mateřské škole

Podle Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství. Logopedická prevence podporuje přirozený rozvoj komunikace u dětí, podněcuje řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku. Nadále pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči. Preventista je v kontaktu se školským logopedem a odkazuje se na něj. Cílem této prevence je rozvoj komunikace u dětí. Logopedická intervence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují individuální péči s různými metodami a formami práce.

 

Logopedickou prevenci v mateřské škole zajišťuje paní Jana Sýkorová.

 

Dle RVP PV

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

 

Dílčí cíle:

 • Zaměřit se na rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních bariér
 • Osvojit si správné dechové a artikulační návyky
 • Zařazovat cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie
 • Cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj grafomotoriky

 

Konkretizované očekávané kompetence:

 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Navazovat kontakty s dospělými a s ostatními dětmi
 • Komunikovat s dospělými i s ostatními dětmi
 • Zvládat artikulační schopnosti
 • Vytvořit si správné návyky dýchání
 • Zvládat sluchovou analýzu rozklad slov, hláska na začátku slova
 • Zvládat rytmizační činnosti
 • Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu

 

Obsah logopedické prevence:

Gymnastika mluvidel

 • Tváře výrazy obličeje, usmívat se, mračit,...procvičovat hybnosti rtů
 • Rty -stahování koutků rtů vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe,...
 • Dolní čelist při zavřených ústech vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva

 

Dechová cvičení

 • Foukání do různých směrů nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně
 • Pomalý nádech, dlouhý výdech, různá tempa dýchání

 

Artikulační cvičení

 • slova opakujeme jako ozvěnu
 • práce před logopedickým zrcadlem

 

Sluchová cvičení

 • Rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí
 • Sluchové hry

 

Rozvoj fonematického sluchu

 • Rytmizace básniček, říkadel s vytleskáváním

Zrakové vnímání

 • Rozdílnost v odstínech barev, přiřazování, velikost předmětů ídění

 

Hrubá motorika

 • Pohybové hry, cvičení ve spolupráci s p.uč. z mateřské školy

 

Jemná motorika

 • Rozvoj grafomotoriky a kresby, pohyblivost prstů

 

 • Ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi z mateřské školy probíhá průběžně celý obsah logopedické prevence. Při individuální práci s dítětem je obsah zaměřován na potřebu dítěte. Důležitá je také spolupráce s rodiči, kteří v domácím prostředí podporují u dítěte logopedii procvičováním z logopedického sešitu.