Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Kroužky ZŠ

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

 

Kroužek

Den

Čas

Kroužek vede

Šikovné ručky

1x za 14 dní

pondělí

13:00 – 14:00

Kristýna Ducháčová

Anglický jazyk pro předškoláky a žáky

1. ročníku

pondělí

13:30 – 14:15

Baby music - Lenka Janečková

Hra na hudební nástroj (SZUŠ-klávesy, flétna)

pondělí

pátek

15:30 – 18:00

12:30 – 18:00

SZUŠ D-music

Divadelní a čtenářský klub

úterý

13:00 – 14:30

Mgr. Kateřina Knápková

Sportovní

úterý

14:30 – 15:15

Mgr. Kateřina Knápková

Počítače, ipady, roboti

středa

13:00 – 14:00

Mgr. Danka Grufíková

Náboženství

středa

14:30 – 15:15

Mgr. Dominik Kovář

Logické a deskové hry

čtvrtek

13:00 – 14:30

Mgr. Lucie Vašendová

Kreativní tvoření

1x za 14 dní

čtvrtek

13:00 – 14:00

SVČ TYMY Holešov

v letošním školním roce se z důvodu malého počtu přihlášených nekoná

Turistický kroužek

1 sobota v měsíci

celodenní

Petra Hejníčková

 

Kroužek ICT (počítače, tablety, robot)

Cíle vzdělávání:

 • dodržovat správný posed u PC
 • ovládat základní obsluhu počítače
 • bezpečně pracovat s výpočetní technikou
 • zvládat práci s výukovými programy
 • vyhledat potřebné informace na internetu
 • osvojit si základy elektronické komunikace
 • práce s robotem, základy programování

Obsah vzdělávání dle věkové kategorie:

 • seznamování se s bezpečnostními a hygienickými návyky při práci s počítačem
 • seznamování se s počítačem - zapnutí a vypnutí
 • správné držení a používání myši (klik, dvojklik, přesun ...)
 • orientace na obrazovce
 • práce s výukovými programy pro určitý ročník
 • seznámení se s dětským internetem - hry, omalovánky
 • kreslení na počítači
 • osvojování si základů práce na počítači
 • dětský internet a práce s ním
 • seznámení se znaky na klávesnici a psaním textu
 • zdokonalování psaní a opravování textu na počítači - MICROSOFT WORD
 • surfování po internetu - zobrazení a prohlížení webových stránek
 • osvojování si práce s texty a obrázky - vytváření, přesouvání, kopírování, odstranění, panel nástrojů

 

 • zdokonalování psaní a opravování textu na počítači - MICROSOFT WORD
 • vyhledávání požadovaných informací, jejich zpracování
 • vytváření plakátů, pozvánek,...
 • ukládání prací do vlastní složky a jejich tisk
 • práce se souborem a složkou - přesouvání, kopírování, odstranění
 • poštovní server
 • sdělovat příkazy robotovi, naprogramovat mu cestu a cíl

 

Programování s Mojobotem

 • Robot Mojobot je programovatelný robot, který je navržen tak, aby byl pro děti zábavný i vzdělávací.
 • Pomocí příkazové tabulky a příkazových a akčních dílků děti programují robota k určitým činnostem a funkcím. 
 • Umožňuje dětem naučit se vyšší programování, protože kromě základních programovacích kroků umí také funkce, jako seber, polož, dovez, opakuj dokud, rozsviť a další. Mojobot umí také mluvit a ukazovat různé výrazy (např. smutný "obličej").
 • Mojobot se skládá z různých senzorů (světelný, zvukový, polohy, překážky), které umožňují zadávat robotovi opravdu složité úkoly.
 • Velké množství a pestrost příkazových a akčních dílků nabízí stovky možností programování, tedy zadávání různých úkolů a akcí.   
 • Práce s robotem Mojobot rozvíjí základní principy digitální gramotnosti, učí základy programování a tvoření jednoduchého zápisu programovacího jazyka.
 • Podporuje také logické a matematické myšlení, početní dovednosti a schopnost řešení problémů.
 • Je dobrým základem pro výuku programování v programovacím jazyku Scratch.

 

 

Angličtina

Kroužek angličtiny je zaměřen především na komunikativní výuku.

V rámci kroužku angličtiny se děti hravou formou seznámí se základní slovní zásobou, naučí se pojmenovávat domácí zvířátka, členy rodiny, barvy a oblečení, části těla, domečku i  jeho okolí. Výuka bude probíhat ve veselém duchu a děti se mohou těšit na zpívání krátkých anglických písniček, přednes básniček i soutěží ve znalostech anglických slovíček.

 

Během lekcí se děti naučí krátké slovní anglické fráze, písničky, ale také si zahrají pohybové hry.

 

ZÁSADY VÝUKY ANGLIČTINY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

 

Podle Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze, musí výuka angličtiny u předškolních dětí zejména akceptovat přirozená vývojová specifika dětí této věkové kategorie. Metodika uvádí základní principy jazykové výuky v předškolním věku.

Schopnost porozumět:

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoli sdělení formulovat. Učitel probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky nebo loutkami.

Využití her a pohybu:

Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Nepřímé učení:

Děti nerozlišují jazyk od reality, kterou zažívají. Místo klasické výuky se slovy jako prvky proto zapojujeme pohádky, říkanky nebo hádanky, které děti rády napodobují a jazyk si tak osvojují nepřímo.

Rozvíjení představivosti:

Děti mají velkou fantazii a gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách jim umožňuje pracovat s cizím jazykem stejně jako s mateřštinou.

Aktivace všech smyslů:

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím vícesmyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit.

Střídání činností:

Děti se soustředí zpravidla jen několik minut, proto musí být výuka živá, pestrá a spojená s hrou a pohybem. Aktivity střídáme po pěti až deseti minutách, dle potřeby zařazujeme činnosti podněcující aktivitu a zklidňující činnosti. U dětí zvyšujeme pocit jistoty a sebedůvěry tím, že často zapojujeme aktivity, které jsou jim dobře známé.

Upevňování látky:

Častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují delší čas na to, aby cizí jazyk vstřebaly, dříve než jsou schopny ho aktivně používat. Případný stres z mluvení odstraňujeme pomocí sborového opakování nebo metodou zábavného drilu.

Individuální přístup:

Děti ocení individuální pozornost. Důležitou roli při výuce má také pochvala – nejenom za samostatný projev, ale pokud možno již za snahu nebo správnou reakci.

Uplatnění pozitivní motivace:

Pochvala hraje důležitou roli při motivaci dětí a podporuje jejich sebedůvěru. Proto učitelka děti chválí jednak v průběhu hodiny za každou projevenou snahu, jednak na závěr výuky.