Hledat na webu


Kroužky ZŠ

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

 

Kroužek

Den

Čas

Kroužek vede

Hra na hudební nástroj (ZUŠ) placené

   

Mgr. Marie Hradilová

Náboženství

   

Mgr. Dominik Kovář

ICT

 

 

Mgr. Lenka Veselá

Sportuj ve škole

   

Kristýna Ducháčová

Keramika/placené

   

Tymy Holešov

Šikovné ručky

   

Kristýna Ducháčová

Logické hry

   

Mgr. Lenka Zalabáková

Čtenářský klub

 

   

Mgr. Danka Grufíková

Anglický jazyk pro předškoláky a žáky

1. ročníku

   

Lenka Janečková - Babymusic

 

Kroužek ICT (počítače, tablety)

Cíle vzdělávání:

 • dodržovat správný posed u PC
 • ovládat základní obsluhu počítače
 • bezpečně pracovat s výpočetní technikou
 • zvládat práci s výukovými programy
 • vyhledat potřebné informace na internetu
 • osvojit si základy elektronické komunikace

Obsah vzdělávání dle věkové kategorie:

 • seznamování se s bezpečnostními a hygienickými návyky při práci s počítačem
 • seznamování se s počítačem - zapnutí a vypnutí
 • správné držení a používání myši (klik, dvojklik, přesun ...)
 • orientace na obrazovce
 • práce s výukovými programy pro určitý ročník
 • seznámení se s dětským internetem - hry, omalovánky
 • kreslení na počítači
 • osvojování si základů práce na počítači
 • dětský internet a práce s ním
 • seznámení se znaky na klávesnici a psaním textu
 • zdokonalování psaní a opravování textu na počítači - MICROSOFT WORD
 • surfování po internetu - zobrazení a prohlížení webových stránek
 • osvojování si práce s texty a obrázky - vytváření, přesouvání, kopírování, odstranění, panel nástrojů

 

 • zdokonalování psaní a opravování textu na počítači - MICROSOFT WORD
 • vyhledávání požadovaných informací, jejich zpracování
 • vytváření plakátů, pozvánek,...
 • ukládání prací do vlastní složky a jejich tisk
 • práce se souborem a složkou - přesouvání, kopírování, odstranění
 • poštovní server

 

Angličtina

Kroužek angličtiny je zaměřen především na komunikativní výuku.

V rámci kroužku angličtiny se děti hravou formou seznámí se základní slovní zásobou, naučí se pojmenovávat domácí zvířátka, členy rodiny, barvy a oblečení, části těla, domečku i  jeho okolí. Výuka bude probíhat ve veselém duchu a děti se mohou těšit na zpívání krátkých anglických písniček, přednes básniček i soutěží ve znalostech anglických slovíček.

 

Během lekcí se děti naučí krátké slovní anglické fráze, písničky, ale také si zahrají pohybové hry.

 

ZÁSADY VÝUKY ANGLIČTINY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

 

Podle Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze, musí výuka angličtiny u předškolních dětí zejména akceptovat přirozená vývojová specifika dětí této věkové kategorie. Metodika uvádí základní principy jazykové výuky v předškolním věku.

Schopnost porozumět:

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoli sdělení formulovat. Učitel probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky nebo loutkami.

Využití her a pohybu:

Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Nepřímé učení:

Děti nerozlišují jazyk od reality, kterou zažívají. Místo klasické výuky se slovy jako prvky proto zapojujeme pohádky, říkanky nebo hádanky, které děti rády napodobují a jazyk si tak osvojují nepřímo.

Rozvíjení představivosti:

Děti mají velkou fantazii a gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách jim umožňuje pracovat s cizím jazykem stejně jako s mateřštinou.

Aktivace všech smyslů:

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím vícesmyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit.

Střídání činností:

Děti se soustředí zpravidla jen několik minut, proto musí být výuka živá, pestrá a spojená s hrou a pohybem. Aktivity střídáme po pěti až deseti minutách, dle potřeby zařazujeme činnosti podněcující aktivitu a zklidňující činnosti. U dětí zvyšujeme pocit jistoty a sebedůvěry tím, že často zapojujeme aktivity, které jsou jim dobře známé.

Upevňování látky:

Častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují delší čas na to, aby cizí jazyk vstřebaly, dříve než jsou schopny ho aktivně používat. Případný stres z mluvení odstraňujeme pomocí sborového opakování nebo metodou zábavného drilu.

Individuální přístup:

Děti ocení individuální pozornost. Důležitou roli při výuce má také pochvala – nejenom za samostatný projev, ale pokud možno již za snahu nebo správnou reakci.

Uplatnění pozitivní motivace:

Pochvala hraje důležitou roli při motivaci dětí a podporuje jejich sebedůvěru. Proto učitelka děti chválí jednak v průběhu hodiny za každou projevenou snahu, jednak na závěr výuky.