Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Kroužky MŠ

 

Výtvarný kroužek

Výtvarné činnosti představují jeden z významných prostředků rozvíjení osobnosti dítěte.

Větší množství aktivit propojených s výtvarnými činnostmi či akcemi umožní dítěti získat více zkušeností, poznatků a především hlubší prožitky. Výtvarné pomůcky a materiály, nástroje jsou k dispozici všem dětem, jsou obměňovány dle jejich opotřebení. Výtvarné potřeby jsou doplňovány podle nových témat, výtvarných technik.

Snažíme se o esteticky bohaté prostředí, které napomáhá rozvíjet představivost, kreativitu a estetický vkus dětí.

Učitelka umožňuje dětem, aby získaly praktické výtvarné zkušenosti – v kresbě, malbě, modelování, v tvorbě prostorových děl,  a také teoretické znalosti v oblasti výtvarného umění. Volí výtvarné činnosti a akce ve třídě i venku, a to pro jednotlivce, dvojice dětí, skupinky i pro celý kolektiv. Volí takové činnosti, které rozšiřují schopnosti, dovednosti, poznatky dětí, a které odpovídají věku a individualitě dítěte.

Každé dítě tvoří originálním způsobem. Malba, kresba i další výtvarné činnosti nabízejí možnost sebevyjádření se i jinou formou než slovní a ve srovnání s dalšími aktivitami asi nejvíce rozvíjejí fantazii a kreativitu dítěte.

Důležitou součástí výtvarných činností je správná motivace, která dítě uvede do konkrétního tématu, seznámí ho s výtvarnými materiály a technikou.

Vzdělávací cíle výtvarné výchovy:

  • rozvíjet fantazii, kreativitu
  • výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti
  • rozvíjet elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti
  • seznámit se s různými formami umění
  • rozvíjet estetický cit ke svému okolí

 

Dítě získává schopnost vyjádřit své představy kresbou i malováním i modelováním. Přímo kreslí, nebo maluje na různý podklad a využívá k tomu celou plochu. Seznamuje se s mícháním barev a nebojí se práce s detailem.

Získává zájem o výtvarné umění. Učí se vnímat přírodní tvary, pracovat s přírodními materiály pracuje a tvoří s atypickými materiály, pomůckami i

nástroji. Postupně se seznamuje se současným uměním.

Ve výtvarném kroužku budou pracovat děti zpravidla nejstarší věkové skupiny a také ty, které projeví zájem.

 

Projekt - Zdravé pískání   „Veselá flétnička“

 Při rozvoji " zdravého pískání" a hře na zobcovou flétnu  v mateřské škole vycházíme z požadavků

 respektování vývojových,  věkových a individuálních zvláštností při zachování optimální zátěže a

 přiměřených nároků, které dítě rozvíjí.
 Vytváříme prostor pro individuální  rozvoj dítěte. Hra na zobcovou   flétnu působí na rozvoj  

 dětské  osobnosti, citelně děti obohacuje.

   -  Utváříme sebedůvěru dětí a sebevědomí.

   -  Kladným  hodnocením, pochvalou  podněcujeme  u  dětí  zájem o hudbu, individuálně  

       přistupujeme,  motivujeme, přikládáme  materiál k podchycení zájmu.

   -  Klademe důraz na spontánní a přirozenou  aktivitu dítěte.

   -  Klademe důraz na zájmy dítěte, aby se při hře dobře cítilo.
   -  Pomocí zobcové flétny pomáháme v procesu socializace dítěte, učíme se samostatně hrát na

      nástroj   před ostatními, zbavit se ostychu a trémy.

   -  Učíme děti správnému dýchání a hospodaření s dechem, nadechovat se nosem, používat

       hluboké  brániční dýchání s využitím dechové gymnastiky.
   -  Zařazujeme cviky zaměřené na relaxaci, (posílení zádových a břišních svalů).
   -  Klademe důraz na správné držení těla, postavení při hře.
   -  Zabezpečujeme vhodné podmínky pro zdravý a správný tělesný vývoj:- vyvětraná místnost,

       správný  nádech (nenadechovat se přes flétnu).
   -  Nenásilně pěstujeme schopnost estetického prožitku, dovednost estetického vyjádření.
   -  Pěstujeme návyk lehkého držení nástroje, uvolněného,nekřečovitého zápěstí.

   -  Procvičujeme prstoklad, seznamujeme se s novým hmatem, procvičujeme hru na flétnu podle  

       notových hlaviček.
   -  Rozvíjíme cit pro rytmus, melodii v řeči, v říkadlech.

   -  Rozvíjíme sluchové rozlišovací schopnosti (výšku, délku, intenzitu tónů a zvuků), dynamiku,

       seznamujeme se s  hudebním  nástrojem.

   - Zařazujeme tyto činnosti:  - hra se skupinou dětí, individuálně

   - Právo na zobcovou flétnu mají všechny děti které projeví zájem.

   - Učíme se chránit své zdraví - nepůjčujeme flétnu žádnému dítěti. Každé dítě má v mateřské

     škole svoji vlastní flétnu.

 

Projekt - Metoda dobrého startu (MDS)

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní.

Je také vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ.

Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a matematiky.

Vyhovuje také dětem s odkladem školní docházky.

Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše je budováno potupně. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završení cvičení.